Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

referentiekader

Inleiding in het referentiekader

Wij geloven dat wanneer we werkelijk in contact staan met onze ware zelf, we ons leven met meer vertrouwen en veerkracht kunnen leiden. Dit leidt tot een authentiek en intrinsiek gemotiveerd leven, waarin we onze ware essentie kunnen laten zien aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Het is een voortdurend proces waarbij we bewust aanwezig zijn in het hier en nu.

Natuurlijk zijn er obstakels die we tegenkomen op dit pad. Echter, onze leerweg is ontworpen om ons te helpen deze obstakels te overwinnen. We leren vaardigheden en inzichten die ons ondersteunen bij het omgaan met uitdagingen en het overwinnen van belemmeringen. Door ons bewust te zijn van onze innerlijke kracht en het ontwikkelen van zelfkennis, kunnen we met meer veerkracht en innerlijke rust in het leven staan.

Onze leerweg biedt begeleiding en ondersteuning om deze obstakels te overwinnen en ons potentieel volledig te benutten. We worden uitgenodigd om te groeien en te evolueren, en ons leven te leven vanuit onze authentieke kern.

Zelfverwekelijking en ware zelf

We gaan ervan uit dat wij als mensen een aangeboren en onverwoestbaar verlangen hebben naar groei en vooruitgang. Dit verlangen stimuleert ons om onszelf beter te leren kennen. Dit vraagt om een specifieke vorm van zelfaandacht, namelijk een passieve waakzaamheid voor de dingen zoals ze zijn, van moment tot moment, zonder oordeel of druk. Ons zelf heeft twee aspecten: het alledaagse zelf, aangepast aan de sociale wereld, en het ware zelf. Het ontwikkelen van zelfrespect en zelfkennis met betrekking tot ons alledaagse zelf vormt een belangrijke basis, waardoor we op een prettige en natuurlijke manier met anderen kunnen omgaan. We beseffen werkelijk dat “ik een persoon ben”. Vaak markeert deze fase het einde van de zelfontwikkeling. Maar soms stellen we onszelf vervolgens de vraag: wie zijn we nu werkelijk? Wie zijn we op ons best, in onze meest verheven momenten? We willen niet alleen dit “voortreffelijke zelf” ontdekken en ervaren, maar ook in het dagelijks leven tot uiting brengen. Dit is de kunst van zelfverwezenlijking: het bewust creëren van een alledaags persoon die zich volledig beschikbaar stelt voor het ware zelf, door middel van verbeelding aan de ene kant en kennis en vaardigheden aan de andere kant.

We kiezen ervoor om niet alleen aandacht te besteden aan de problemen van ons alledaagse zelf, maar ook op zoek te gaan naar wie we werkelijk zijn. We bieden leerlingen de mogelijkheid om deze problemen te ervaren en los te laten, zodat er ruimte ontstaat voor het ware zelf. Op dat moment beginnen we te leven vanuit ons hart, vanuit onze diepste essentie:

We hebben allemaal onze eigen ‘innerlijke ruimte’ nodig waar niemand ons leidt of vertelt waarheen te gaan en wat te doen. We kunnen leren ons bewust te zijn van deze ruimte. Meditatie is dan de terugkeer naar die ruimte om vrede en geluk te vinden. Onze innerlijke ruimte is heilig. Daar lossen alle dingen, alle problemen zich op. Daar gaan we heen, wanneer we anderen vertellen dat we het beu zijn, dat we moe zijn en bang. Daar gaan we heen, wanneer we alleen gelaten willen worden. Deze ruimte is ons gegeven, opdat de verwarring en chaos om ons heen zullen oplossen. We mogen die ruimte nooit aan iemand afstaan, want ze behoort toe aan ons ware zelf.

(Vrij naar een citaat van Maitreya)

Op dat diepere niveau van contact met onszelf ervaren we veel waardevols: een gevoel van innerlijkheid, een gevoel van geleid worden en de ervaring dat ons leven een doel heeft en dat we een bestemming hebben. Hoewel het moeilijk is om het onzegbare in woorden te vatten, kunnen we het volgende over het ware zelf zeggen:

Het is de Ruimte, of Openheid, waarin onze persoon verschijnt. Het is Aanwezig, Toeschouwer, Onveranderlijk, Vormloos en kan alleen in het NU en in onszelf worden ervaren. De enige toegangspoort naar het ware zelf is NU in onszelf.

Door onszelf zo diepgaand te leren kennen, tot in onze kern, worden we veerkrachtiger tegenover stress en tal van andere uitdagingen in het alledaagse leven. Dit helpt ons om te voorkomen dat we terugvallen in oude klachten en problemen. Bovendien stelt het ons vrij om te voelen, te verlangen, te doen en te denken op een manier die authentiek is voor onszelf. Het opent de ruimte voor onze eigen expressiviteit en creativiteit, voor een zuivere betekenis en oorspronkelijke inspiratie.

“Bij mijn werk ga ik het liefste uit van het zelfherstellend vermogen van ieder mens en mensengroep. Ik ben doordrongen van het belang de balans te vinden tussen accepteren en veranderen. Daarbij hanteer ik een spiritueel mensbeeld en gebruik graag humor en provocatie. Ik beschouw de mens als een uniek wezen waarin de hoogste geest en laagste stof verbonden zijn door intelligentie.

Leerlingen leren vanuit eigen innerlijke veiligheid geheel en al aanwezig te zijn, hun eigen kracht te vinden en grenzen te stellen, verantwoordelijkheid te nemen en een creatief leven te leiden, ontmoetingen aan te gaan en op een beschouwende wijze balans te vinden tussen alle krachten en energieën, die hen gegeven zijn om te beheren. Deze vaardigheden stellen de leerlingen steeds meer in staat zich af te stemmen op dat wat alles omvat, op het grote mysterie.”

(Maarten van Rossum)

Vergeten

Door gebrek aan bewust contact met ons ware zelf worden we grotendeels beïnvloed door de dynamiek van onze alledaagse persoonlijkheid. Het beeld dat we van onszelf vormen is slechts een selectieve samenvatting van herinneringen en ervaringen uit het verleden. Dit valse, onware zelf komt niet overeen met de realiteit van wie we werkelijk zijn. Dit conflict veroorzaakt angst, waardoor we de behoefte voelen om ons vast te klampen aan iets buiten onszelf, zoals het geloof in een belangrijke ander of een idealistische overtuiging. Het onware zelf wordt voornamelijk gestuurd door onjuiste overtuigingen zoals ‘ik heb gelijk’, ‘jij doet me dit aan’ en ‘zo hoort het te zijn’. Het onware zelf brengt talloze nadelen met zich mee, zoals onderdrukte gevoelens en gedragspatronen die het authentieke functioneren belemmeren. Bijvoorbeeld wanneer we ons identificeren met een stemming of gevoel, zoals boosheid, en geloven dat het echt zo is. Deze gevoelens zijn echter niet blijvend of duurzaam, dus wat is er werkelijk aan? Door ons te identificeren met een gevoel, voeden we het en laten we het voortduren, waardoor het zich verankert in ons systeem. Zelfmedelijden is een negatieve ervaring die we soms onbewust met ons meedragen en die op onverwachte momenten naar boven komt. Het is begrijpelijk dat we deze onprettige gevoelens waarmee we ons onterecht identificeren willen onderdrukken, maar ze verdwijnen niet. Ze beïnvloeden ons op subtiele manieren vanuit het onderbewuste.

Dat zijn we nièt

De enige oplossing is om de onderdrukte gevoelens en reactiepatronen naar boven te brengen en ze te aanschouwen, zodat we ons ervan bewust worden dat we die niet zijn. Op die manier kunnen we afstand nemen en stoppen met het voeden van deze gevoelens met onze aandacht. Onze aanpak omvat het onderwijzen van technieken om ons ware zelf te ontdekken, inzicht te krijgen in wie we niet zijn en ons te bevrijden van het valse zelf van onze sociaal-aangepaste persoonlijkheid. Hierdoor wordt het steeds stiller in ons denken en in die stilte kunnen we de waarheid over onszelf ervaren. Zelfkennis heeft dan betrekking op het begrijpen van het hele proces van denken. Meditatie, een staat van verstild denken, is een belangrijk instrument hiervoor. Mindfulness is het begin van meditatie: volledig aanwezig zijn, onze aandacht gericht houden. Meditatie is het onderzoeken van hoe het denken werkt in het NU en ontdekken wat er voorbij het denken ligt. In ieder geval zijn we niet wat we denken (dat is een valse identificatie) en onze intelligentie bepaalt ook niet ons ware zelf. 

We krijgen steeds meer inzicht in het feit dat wat we als de alledaagse ‘realiteit’ beschouwen, eigenlijk slechts een verzameling afspraken is die we hebben gemaakt met andere mensen. We beginnen te begrijpen hoe het hele denkgebeuren ons ervan weerhoudt om ons ware zelf te ervaren. Ons denken is het resultaat van wat we hebben geleerd en wat we denken te weten. We kunnen niet denken over iets waar we geen kennis van hebben. Het denken dat gevormd is door ons verleden belemmert ons vermogen om direct, zonder gedachten, waar te nemen.

Er moet een nieuw soort bewustzijn ontstaan, een nieuwe hersenfunctie, een bewustzijn dat rechtstreeks tot kennis komt zonder te redeneren. Het ‘ik’, het ego, het geheugen, alles wat we kennen en weten, moet tot een einde komen voordat het werkelijke, NU in onszelf, ervaren kan worden. We moeten ons bevrijden van de beperkingen van ons geprogrammeerde denken, dat ons gevangen houdt in concepten, oordelen en overtuigingen.

Het is pas wanneer we de stilte en leegte van het denken betreden dat we in staat zijn om direct contact te maken met onze innerlijke waarheid. In die staat van zijn kunnen we de werkelijkheid ervaren zoals die is, zonder de filter van het denken. Het vraagt om een verschuiving van denken naar bewustzijn, van concepten naar directe ervaring. Op die manier kunnen we de grenzen van ons bekende zelf overstijgen en de diepere dimensie van ons ware zelf ontdekken.

Op de koop toe

We streven ernaar om een zachte en accepterende houding aan te nemen ten opzichte van onze gedachten, gevoelens en ervaringen, terwijl we tegelijkertijd onze doelen en idealen nastreven. We leren om deze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen waar te nemen zonder oordeel en er geen energie aan te geven. Centraal hierbij staat het vermogen om in contact te komen met het hier en nu, volledig aanwezig te zijn en vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden bewust uit te nodigen zonder de behoefte om ze te veranderen. Door ze toe te laten, ontstaat er ruimte en worden we minder snel door deze gedachten beïnvloed. We ontwikkelen een flexibelere en mildere relatie met onszelf.

Dit stelt ons in staat om beter om te gaan met de uitdagingen van het leven en we zijn sneller geneigd om de dingen te doen die werkelijk belangrijk voor ons zijn en hiernaar te handelen. Ons onderwijsproces leidt uiteindelijk tot een vreugdevolle, speelse levenshouding, waarbij we bereid zijn om angst en pijn te aanvaarden en te ervaren, omdat we erkennen dat deze nu eenmaal inherent zijn aan het leven.

Hoofd- en basisvakken

  • Oerleer en levenskunde
  • Emotie- en stress-kunde
  • Zelfhypnose
  • Energiepsychologie en psychotherapie
  • Zuiver denken
  • Meditatie
  • Zelfverwerkelijking
crossmenu