Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

scio

School voor intuïtie

“Intuïtie is een verheven geschenk en het verstand een trouwe dienaar.
Onze samenleving respecteert de dienaar en is het geschenk vergeten”.
(Albert Einstein)

Alles is binnenin. Daar bloeit het geschenk van het leven.

SCIO is voor degene, die zich met volle overgave wil inzetten voor de eigen gezondheid en ontwikkeling. Oprichter Maarten van Rossum wil dat de school openstaat voor iedereen. Eerst met elkaar werken aan het verminderen van stress.

Vervolgens onderwijs in zelfkennis, meditatie en zelfrealisatie. Leren stilstaan bij jezelf en de aandacht naar binnen richten; leren op eigen kracht de waarheid te ontdekken over jezelf: wie ben je echt? Op dat diepere niveau contact met jezelf hebben geeft veel: een warm gevoel van innerlijkheid, je geleid voelen en de ervaring hebben dat je leven een doel heeft en jij een bestemming.

Toepassing van het geleerde in het dagelijkse leven is de kroon op het werk en voorkomt dat het allemaal te zweverig en te filosofisch wordt. Oftewel: met een warm hart en een helder hoofd … de handjes laten wapperen.

Lees meer

Wij voelen ons vooral geïnspireerd door onderstaande woorden van leraar Maitreya:

“Iedereen heeft zijn eigen ‘innerlijke ruimte’ nodig. Waar niemand je leidt, of je vertelt waarheen te gaan en wat te doen. Niemand kan je leiden. Je innerlijke ruimte is heilig. Daar lossen alle dingen, alle problemen, zich op. Daar ga je heen wanneer je anderen vertelt dat je het beu bent, dat je moe bent en bang. Daar ga je heen, wanneer je alleen gelaten wilt worden om je eigen ruimte te vinden. Deze ruimte is je gegeven, opdat de verwarring en chaos om je heen zullen oplossen. Je mag die ruimte nooit aan iemand afstaan behalve aan je ware zelf. Je bent geboren om je bewust te zijn van je ware zelf.

Meditatie is de terugreis naar die ruimte om vrede en geluk te vinden”.

Contact met het ware zelf, zielscontact, is van wezenlijk belang om onze problemen op te lossen. Want we zijn te veel op de buitenwereld gericht, terwijl het geschenk van het leven nu juist binnenin ons bloeit.

Daarbij is het verkrijgen van goede kennis nodig om het denken te scherpen en te vullen met adequate informatie over waarheid, werkelijkheid en bewustzijn. De Indiase wijsgeer Patanjali stelt dat het bewustzijn overbrengen van het rationele denken naar het intuïtieve denken, deel uitmaakt van het scheppings- en evolutieproces. Een van de gevolgen zal zijn, dat er een nieuw soort hersenen ontstaat, dat rechtstreeks tot kennis komt.

Naast het verkrijgen van goede kennis gaat het bij ons onderwijs vooral om ervaren. Onze leerweg zorgt uiteindelijk voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij angst en pijn, die inherent zijn aan het leven, op de koop toe genomen worden.

Er is meer tussen hemel en aarde

01.

Het onderwijs gebeurt in de vorm van ‘leergesprekken’

Het ‘Leergesprek’ betreft een combinatie van diepgaand spreken, mediteren en zelfstudie. Doel van het leergesprek is de eigen innerlijke ruimte te ontdekken en de bewoner ervan: het ‘ware zelf’. Daar hoort ook kunde bij. Kennis hebben van de levenswetten. De ‘oerleer’ bestuderen: kennis uit alle windstreken over hoe het allemaal zit in het leven.

02.

Het werken in groepsvorm is van fundamenteel belang. De groep is een ‘mini-wereldje’ om in te oefenen voor het ‘echte werk’ in de grote buitenwereld.

De wekelijkse leergesprekken gebeuren eerst individueel en daarna in de groep (11 deelnemers).

04.

De groepsmeditatie is vast onderdeel van de leergang

De transmissie-groepsmeditatie is wekelijks.

03.

Leraren en andere scholen bezoeken kan inspirerend werken

Geregeld worden meerdaagse cursussen en excursies georganiseerd. Ook worden gastsprekers en therapeuten uitgenodigd.

Gouden standaard

UNIEKE BENADERING

De leergang maakt gebruik van de structuur van de 7 chakra
Leerlingen leren vanuit eigen innerlijke veiligheid geheel en al aanwezig te zijn, hun eigen kracht te vinden en grenzen te stellen, verantwoordelijkheid te nemen en een creatief leven te leiden, ontmoetingen aan te gaan en op een beschouwende wijze balans te vinden tussen alle krachten en energieën die hun gegeven zijn om te beheren. Deze vaardigheden stellen de leerling steeds meer in staat zich af te stemmen op dat wat alles omvat, op het grote mysterie.
De 7 gebruikte modules zijn:
Veiligheid scheppen
Geheel en al aanwezig zijn
Eigen ruimte innemen en grenzen stellen
Ontmoeten
Verantwoordelijkheid nemen
Beschouwen en balans zoeken
Afstemmen op dat wat alles omvat

Denkmodel

Basis van de leerweg is opbouw van innerlijk vertrouwen. Ons verstand heeft daarvoor een verklaringsmodel nodig over het leven (oerleer). Innerlijk vertrouwen op haar beurt vormt het veilige basisgevoel voor emotie- en stress-regulatie.

Emotie- en stress-regulatie zijn onmisbaar voor zuiver denken, omdat oncontroleerbare gevoelens helder denken onmogelijk maken.

Zuiver denken betekent identificeren en loslaten van valse gedachten en is van belang voor meditatie, omdat loslaten van het valse, stilte in het denken veroorzaakt. Stilte in het denken vormt het begin van meditatie.

Meditatie is onmisbaar voor zielscontact, omdat zielscontact pas voorbij het rationele denken mogelijk wordt. Zielscontact is voorwaarde voor zelfverwerkelijking: werkelijk jezelf zijn, leven vanuit je diepste zijn, onafhankelijk zijn, niemand volgen.

Zelfverwerkelijking is de bewuste creatie van een adequaat alledaags persoon, die zich geheel en al beschikbaar stelt van het ware of sublieme zelf: de persoon op zijn best, de ziel. De ziel bestuurt de persoon via de intuïtie.

Zeven basisvakken

 1. Oerleer en levenskunde
 2. Emotie- en stress-kunde
 3. Zelfhypnose
 4. Energiepsychologie en psychotherapie
 5. Zuiver denken
 6. Meditatie
 7. Zelfrealisatie

Leerdoelen

 • Kennis opbouwen over hoe het allemaal zit en zo innerlijk vertrouwen opbouwen (oerleer).
 • Leren hoe goed te leven (levenskunde).
 • Stress en angst reguleren.
 • Emoties en gedachten de baas zijn.
 • Verslavingsgedrag doorzien en loslaten.
 • Basiskennis opdoen over levensenergie en het systeem van energiebanen (meridianen) en energiecentra (chakra).
 • Leren mediteren als basishouding in het dagelijks leven.
 • Contact maken met wie je echt bent.
 • Hoogste weten en laagste wensen doen samenvallen in actie.

Leereffecten

 • Toenemend verlost worden van angst en verslavingen.
 • Meer wijsheid en (eigen)liefde ontwikkelen.
 • Meer innerlijk vertrouwen opbouwen.
 • Het eigen lot meer accepteren.
 • Zich meer inspannen om geen schade te doen.
 • Bewuster omgaan met de medemens (iedere ontmoeting is een kans en geen toeval).
 • Steeds meer goeds ervaren.
crossmenu